پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27

عنوان : ( بررسی برخی خصوصیات فیزیکی، اصطکاکی و آیرودینامیکی انجیر خشک )

نویسندگان: سیدمحمدعلی رضوی , امیر پورفرزاد , سیدحسین رضوی زادگان جهرمی , عبداله همتیان سورکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، خواص هندسی، ثقلی، اصطکاکی و آیرودینامیکی دو واریته صادراتی انجیر خشک (دهان بسته و دهان باز) با میانگین رطوبتی 95/34% مورد بررسی قرار گرفت. خواص هندسی مورد بررسی شامل طول، عرض، ارتفاع، قطرهای میانگین هندسی و حسابی، کرویت و سطح جانبی بودند. در تمامی موارد، خواص هندسی انجیر دهان باز نسبت به دهان بسته بیشتر بوده است. خواص ثقلی مورد بررسی شامل جرم واحد، حجم واقعی، دانسیته توده، دانسیته واقعی و تخلخل بودند. جرم واحد و حجم حقیقی در انجیر دهان باز و دانسیته توده، دانسیته ذره ای و تخلخل در انجیر دهان بسته بیشتر بود. زاویه اصطکاک استاتیکی، زاویه ریپوز پرکردن و مقاومت غلتشی، خواص اصطکاکی مورد بررسی بودند. در انجیر دهان بسته کمترین ضریب اصطکاک استاتیکی مربوط به آهن گالوانیزه و بیشترین آن مربوط به لاستیک بود. در صورتی که در انجیر دهان باز کمترین ضریب اصطکاک استاتیکی مربوط به شیشه و بیشترین آن مربوط به لاستیک بود. با بررسی داده های تجربی حاصل از مقاومت غلتشی به این نتیجه می رسیم که در انجیر دهان بسته کمترین مقاومت مربوط به سطح آهن گالوانیزه و بیشترین مقاومت مربوط به سطح شیشه بوده است و این در حالی است که در مورد انجیر دهان باز، کمترین مقاومت در سطح لاستیک و بیشترین مقاومت در سطح شیشه مشاهده گردید. سرعت حد نیز به عنوان یک خاصیت آیرودینامیکی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد که انجیر دهان باز سرعت حد بیشتری داشته است.

کلمات کلیدی

, انجیر دهان باز, انجیر دهان بسته, خواص هندسی, خواص ثقلی, خواص اصطکاکی و خواص آیرودینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007404,
author = {رضوی, سیدمحمدعلی and پورفرزاد, امیر and رضوی زادگان جهرمی, سیدحسین and همتیان سورکی, عبداله},
title = {بررسی برخی خصوصیات فیزیکی، اصطکاکی و آیرودینامیکی انجیر خشک},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انجیر دهان باز، انجیر دهان بسته، خواص هندسی، خواص ثقلی، خواص اصطکاکی و خواص آیرودینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی برخی خصوصیات فیزیکی، اصطکاکی و آیرودینامیکی انجیر خشک
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A پورفرزاد, امیر
%A رضوی زادگان جهرمی, سیدحسین
%A همتیان سورکی, عبداله
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2008

[Download]