علوم محیطی, سال (2007-3)

عنوان : ( تأثیر نمک های مختلف بر گندزدایی و برخی خصوصیات شیمیایی شیرا به حاصل از تولید کمپوست )

نویسندگان: علیرضا آستارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007435,
author = {آستارائی, علیرضا},
title = {تأثیر نمک های مختلف بر گندزدایی و برخی خصوصیات شیمیایی شیرا به حاصل از تولید کمپوست},
journal = {علوم محیطی},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1735-1324},
keywords = {سولفات مس،کلرید آهن،بنزوات سدیم،گندزدایی،شوری،پ هاش،کربن عالی،شیرابه کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر نمک های مختلف بر گندزدایی و برخی خصوصیات شیمیایی شیرا به حاصل از تولید کمپوست
%A آستارائی, علیرضا
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2007

[Download]