هفتمین کنفرانس هیدرولیک آب ایران , 2008-11-11

عنوان : ( برآورد ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع ماتریس و منافذ درشت خاک (با استفاده از توابع انتقالی، فرکتال و روش لوله های مویین) )

نویسندگان: سمیرا امیدی , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از روشهای نوین در تحلیل هدایت هیدرولیکی خاک استفاده شده است.

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007463,
author = {امیدی, سمیرا and قهرمان, بیژن},
title = {برآورد ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع ماتریس و منافذ درشت خاک (با استفاده از توابع انتقالی، فرکتال و روش لوله های مویین)},
booktitle = {هفتمین کنفرانس هیدرولیک آب ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرکتال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع ماتریس و منافذ درشت خاک (با استفاده از توابع انتقالی، فرکتال و روش لوله های مویین)
%A امیدی, سمیرا
%A قهرمان, بیژن
%J هفتمین کنفرانس هیدرولیک آب ایران
%D 2008

[Download]