شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12

عنوان : ( بارزسازی زونهای آلتراسیون مرتبط با کانی سازیهای مس پورفیری و طلای اپی ترمال، با استفاده از روشهای مختلف آنالیز مولفه های اصلی بر روی تصاویر ماهواره لندست 7، جنوب غربی بیرجند )

نویسندگان: آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , محمدرضا حیدریان شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده شرق ایران بواسطه وقوع پدیده فرورانش در گذشته و به دنبال آن ماگماتسیم گسترده کالک آلکالن تا آلکالن که بخش عظیمی از بلوک لوت را می پوشاند، پتانسیل بسیار مناسبی برای تشکیل ذخایر مس پورفیری و اپی ترمال دارد. شواهد این تیپ کانی سازی در نقاط مختلف آن دیده می شود، اما توجه خاصی تاکنون به این بخش از ایران نشده است. پردازش تصاویر ماهواره قادر است تا در کمترین زمان و با صرف کمترین هزینه، محلهای مناسب برای تشکیل این کانسارها را در نقاط کویری و دورافتاده از روی آشکارسازی زونهای آلتراسیون گسترده همراه با آنها و حتی نوع آلتراسیون مشخص کند. در این تحقیق روشهای مختلف آنالیز مولفه های اصلی (استاندارد، کروستا و انتخابی) بر روی سنجنده ETM+ پردازش شد. محدوده مورد مطالعه تحت تاثیر آلتراسیونهای شدید سرسیتیک، آرژیلیک، سیلیسی، پروپلیتیک و بعضا پتاسیک قرار گرفته است و کانیهای هیدروکسیل دار مانند کائولینیت، ایلیت، سرسیت فراوان حضور دارند. همچنین اکسیدهای آهن ثانویه در نتیجه اکسیداسیون کانیهای سولفیدی مانند پیریت در بخشهای زیادی از منطقه مشاهده می شوند. بهترین روش برای آشکارسازی زونهای آلتراسیون در این محدوده، ترکیب رنگی آنالیز مولفه های اصلی انتخابی با ورودی 3 باند با همبستگی بالا تشخیص داده شد. این روش با صرف وقت کمتر برای محاسبات آماری لازم (به علت باندهای ورودی کمتر) و آنالیز مولفه ها، قادر است تا بهترین نتیجه را برای آشکارسازی محل، گسترش و حتی تفکیک زونهای سرسیتیک- آرژیلیک از پروپلیتیک فراهم کند.

کلمات کلیدی

ماهواره اکتشاف ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007480,
author = {ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {بارزسازی زونهای آلتراسیون مرتبط با کانی سازیهای مس پورفیری و طلای اپی ترمال، با استفاده از روشهای مختلف آنالیز مولفه های اصلی بر روی تصاویر ماهواره لندست 7، جنوب غربی بیرجند},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {رشت, ايران},
keywords = {ماهواره اکتشاف ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بارزسازی زونهای آلتراسیون مرتبط با کانی سازیهای مس پورفیری و طلای اپی ترمال، با استفاده از روشهای مختلف آنالیز مولفه های اصلی بر روی تصاویر ماهواره لندست 7، جنوب غربی بیرجند
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]