شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12

عنوان : ( ژئوشیمی و کانی سازی درارتباط باکانی زایی مس در شرق نوار آلتراسیونی هلاک آباد -جنوب سبزوار )

نویسندگان: سمیه حسینی نژادمحبتی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمد حسین زرین کوب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده منطقه مورد مطالعه در موقعیت ً51، َ36،˚57 و ً54، َ37،˚57 طول شرقی و ً11، َ58،˚35 و ً21، َ57،˚35 عرض شمالی قرار دارد. از نقطه نظر تقسیمات زمین شناسی، در بخش شمالی ایران مرکزی قرار می گیرد. واحدهای سنگی در منطقه مجموعه ای از واحدهای ولکانیکی و پلوتونیکی می باشد. زون آرژیلیک گسترده ترین زون آلتراسیونی در منطقه است وجود آلتراسیون پتاسیک در اعماق کمتر از 160 متر دیده می شود. مطالعات ژئوشیمی در منطقه در دو بخش ژئوشیمی رودخانه ای و ژئوشیمی سنگی مورد مطالعه قرار گرفت و مقادیر عناصر Cu ,Pb ,Zn ,Ag ,Sb اندازه گیری شد. بالاترین مقدار مس در منطقه به ppm 116 است که منطبق بر واحد کوارتز مونزونیتی می باشد. مقادیر روی و سرب به ترتیب به ppm 201 و 0.1 درصد می رسد. کانی سازی در بخش های سطحی عمدتاً به صورت رگه ای و پراکنده دیده می شود. پیریت فراوان ترین پدیده سولفیدی در منطقه است. در اعماق زیاد با توجه به مطالعات گمانه ای توسط یک شرکت استرالیایی، این کانی سازی عمدتاً به صورت افشان و توأم با کالکوپیریت دیده می شود.

کلمات کلیدی

مس پورفیری هلاک آباد ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007483,
author = {حسینی نژادمحبتی, سمیه and کریم پور, محمدحسن and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and محمد حسین زرین کوب},
title = {ژئوشیمی و کانی سازی درارتباط باکانی زایی مس در شرق نوار آلتراسیونی هلاک آباد -جنوب سبزوار},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {رشت, ايران},
keywords = {مس پورفیری هلاک آباد ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ژئوشیمی و کانی سازی درارتباط باکانی زایی مس در شرق نوار آلتراسیونی هلاک آباد -جنوب سبزوار
%A حسینی نژادمحبتی, سمیه
%A کریم پور, محمدحسن
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A محمد حسین زرین کوب
%J شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]