شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12

عنوان : ( کانی شناسی، سنگ منشأ و شرایط تشکیل کانسار آهن تیپ اسکارن غرب معدن ابوذر، منطقه شترسنگ، )

نویسندگان: سعیده غلامی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , محمدرضا حیدریان شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده منطقه شتر سنگ در فاصله 110 کیلومتری شمال غرب مشهد و 82 کیلومتری شمال شرق سبزوار و در زون ساختاری بینالود قرار دارد. توده های نفوذی غرب منطقه شتر سنگ را توده های ساب ولکانیک حد واسط با ترکیب غالب دیوریت و مونزودیوریت پورفیری پس از ائوسن تشکیل می دهند. بر اساس شواهد صحرایی و مطالعات پتروگرافی، تشکیل اسکارن آهن منطقه در ارتباط با این توده های ساب ولکانیک می باشد. توده های مورد نظر با نفوذ در آهکهای کرتاسه زیرین قابل قیاس با سازند تیزکوه در البرز مرکزی، باعث تشکیل اسکارن آهن در منطقه گردیده است. مشاهدات صحرایی و مطالعات کانی شناسی نشان می دهند اسکارن شترسنگ از نوع کلسیک بوده و شامل دو زون 1) درون اسکارن و 2) برون اسکارن است. برون اسکارن زون اصلی بوده و خود شامل 1) گارنت اسکارن در سمت همبری و نیز مجاورت زون اصلی کانی سازی و 2) اپیدوت اسکارن با فاصله دورتر از همبری می باشد. دو مرحله اسکارن زایی در منطقه تشخیص داده شد، 1) مرحله پیشرونده و 2) مرحله پسرونده. مرحله پیشرونده که در محدوده دمایی C˚ 550-470 تشکیل شده، خود شامل دو مرحله مجزا، الف) تشکیل آهکهای دوباره تبلور یافته (مرمر) به صورت ایزوشیمیایی، و ب) تشکیل اسکارن متاسوماتیک که در طی آن یک سری کانیهای سیلیکات کلسیم بدون آب دانه ریز تا متو.سط تشکیل شدند. مرحله پسرونده در دمای کمتر ازC˚470 شروع شده و شامل دو مرحله جداگانه است. الف) مرحله پسرونده پیشین که در آن سیلیکات های کلسیم بدون آب تشکیل شده در مرحله پیشرونده توسط یک سری کانیهای سیلیکات کلسیم آبدار( اپیدوت و اکتینولیت)، سیلیس( کوارتز)، کربنات( کلسیت) و کانیهای مات( مگنتیت، هماتیت، پیریت و کالکوپیریت) جانشین شده اند. مگنتیت عمدتاً طی این مرحله تشکیل شده است. ب) مرحله پسرونده پسین که طی آن بیشتر کانیهای تشکیل شده در مراحل قبلی متحمل دگرسانی شده و به یک سری مجموعه کانیهای شامل کلریت، کلسیت، کوارتز و هماتیت تبدیل شده اند.

کلمات کلیدی

سنگ آهن شتر سنگ ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007488,
author = {غلامی, سعیده and کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {کانی شناسی، سنگ منشأ و شرایط تشکیل کانسار آهن تیپ اسکارن غرب معدن ابوذر، منطقه شترسنگ،},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {سنگ آهن شتر سنگ ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی، سنگ منشأ و شرایط تشکیل کانسار آهن تیپ اسکارن غرب معدن ابوذر، منطقه شترسنگ،
%A غلامی, سعیده
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]