علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2008-12) , صفحات (484-496)

عنوان : ( افزایش بهره وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان )

نویسندگان: مجید وظیفه دوست , امین علیزاده , غلامعلی کمالی , محمد فیضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور کاوش راهکارهایی که منجر به افزایش بهرهوری آب میگردد ،یک مدل اگروهیدرولوژی داده های اندازهگیری شده در 8 مزرعه کشاورز برای محصولات گندم، ذرت علوفه ای، آفتابگردان و چغندرقند در منطقه برخوار برای این گیاهان با استفاده از اجزای ( WP) 1383 اعتبار سنجی گردید. میزان بهرهوری آب - اصفهان و در طی سال زراعی 84 YM I - و 1 YM ET -1 ، YM T - شبیه سازی شده بود تحت عبارات 1 SWAP بیلان آب و عملکرد قابل فروش که توسط مدل YM T تحت عبارت WP محاسبه گردید. متوسط 0 برای آفتاب- / 3 برای ذرت علوفهای، 33 / 1/18 برای گندم ، 38 -1 (kg m-3) 1 برای چغندرقند محاسبه گردید که این نشان دهنده سود اقتصادی بالاتر درکشت ذرت علوفه ای در منطقه آبیاری / گردان و 72 تحت عنوان WP در مقایسه با YM ET- تحت عنوان 1 WP برخوار بود. تبخیر مستقیم از خاک موجب کاهش 11 تا 27 درصدی YM T-1 تحت WP گردید. علاوه بر این، به دلیل هدر رفتن آب از منطقه توسعه ریشهها به صورت نفوذ عمقی ، مقادیر متوسط بود. کاهش دور آبیاری YM I-1 (kg m- تحت عنوان ( 3 WP به اندازه 24 تا 42 در صد کمتر از مقادیر متوسط YM ET- عنوان 1 نداشت. WPET را افزایش داد اما تاثیر چندانی بر WPI و کم آبیاری به میزان چشمگیری کارایی مصرف آب

کلمات کلیدی

, بهره وری آب, گندم, ذرت علوفه ای, عملیات آبیاری, آفتابگردان, چغندر قند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007504,
author = {مجید وظیفه دوست and علیزاده, امین and غلامعلی کمالی and محمد فیضی},
title = {افزایش بهره وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {2},
month = {December},
issn = {1029-4791},
pages = {484--496},
numpages = {12},
keywords = {بهره وری آب، گندم، ذرت علوفه ای، عملیات آبیاری، آفتابگردان، چغندر قند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T افزایش بهره وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان
%A مجید وظیفه دوست
%A علیزاده, امین
%A غلامعلی کمالی
%A محمد فیضی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]