بیست وششمین گردهمایى علوم زمین , 2008-02-16

عنوان : ( ماهواره استر و اکتشاف ذخایر طلا و مس پورفیری شناسایی نوع و برآورد عمق )

نویسندگان: محمدحسن کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داده های ماهواره استر به منظور تهیه نقشه های زون های آلترسیون برای کانسارهای طلای نوع IOCG ( کوهزر تربت حیدریه)، طلای غنی از سولفید و بخش فوقانی مس پورفیری (چاه شلغمی)، طلای ماگمایی نوع احیایی (هیرد) و بخش میانی مس پورفیری (ماهرآباد) با روش ویژه پردازش شدند. در منطقه کوهزر فقط آلتراسیون کلریتی، در چاه شلغمی مجموعه آلونیت- سیلیس- دیکیت- مونت موریلونیت- کلریت- اپیدوت- ژاروسیت، در منطقه هیرد مجموعه سلیس- تورمالین- کلریت-جزئی کائولین و در منطقه ماهر آباد مجموعه سریسیت - سیلیس- کائولین- کلریت- اپیدوت – هماتیت شناسایی شدند.

کلمات کلیدی

ماهواره استر و اکتشاف ذخایر طلا و مس پورفیری شناسایی نوع و برآورد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007529,
author = {کریم پور, محمدحسن},
title = {ماهواره استر و اکتشاف ذخایر طلا و مس پورفیری شناسایی نوع و برآورد عمق},
booktitle = {بیست وششمین گردهمایى علوم زمین},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ماهواره استر و اکتشاف ذخایر طلا و مس پورفیری شناسایی نوع و برآورد عمق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ماهواره استر و اکتشاف ذخایر طلا و مس پورفیری شناسایی نوع و برآورد عمق
%A کریم پور, محمدحسن
%J بیست وششمین گردهمایى علوم زمین
%D 2008

[Download]