مکانیک هوافضا, دوره (4), شماره (1), سال (2008-4) , صفحات (55-66)

عنوان : ( شبیه سازی فرآیند فرزکاری با بار جانبی کم و پیش بینی نواحی پایداری )

نویسندگان: محمد کاظمی نصرآبادی(دانشجو) , بهنام معتکف ایمانی , محمد حسین صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه فرآیند فرزکاری به یکی از پرکاربردترین و متداولترین شیوه های تولید تبدیل شده است. یکی از اهداف اصلی در فرآیند فرزکاری افزایش قابلیت تولید می باشد. در فرزکاری سرعت بالا با بار جانبی کم، کسر زمان ماشینکاری به زمان تناوب اسپیندل عدد کوچکی می باشد. در فرزکاری با بار جانبی کم دو نوع ناپایداری تشخیص داده شده که ارتعاشات خود برانگیخته کلاسیک یا انشعابHopf و دیگری انشعاب Flipناشی از اثرات ضربه ای هنگام ورود و خروج قطعه کار نامیده شده اند. یکی از نیازهای اساسی برای فرآیند فرزکاری سرعت بالا پیش بینی نواحی برش پایدار می باشد. در این تحقیق هدف اصلی پیاده سازی روش تحلیل المان محدود زمانی اصلاح شده می باشد که بتواند اثرات تغییر زاویه مارپیچ را برای یک سیستم ارتعاشی دو درجه آزادی پیش بینی نموده و دالانهای پایداری فرآیند فرزکاری را با دقت قابل قبول رسم نماید. نتایج حاصل از شبیه سازی گواه این مطلب است که با افزایش زاویه مارپیچ به مقدار °30 ناپایداری مربوط به انشعاب Flip کلا از مرز ناپایداری حذف می گردد. توسط آزمایشات فرزکاری نتایج حاصل از شبیه سازی بررسی شده و مورد تایید قرار گرفته است. واژه های کلیدی: فرزکاری سرعت بالا، بار جانبی کم، دالانهای پایداری

کلمات کلیدی

, فرزکاری سرعت بالا, بار جانبی کم, دالانهای پایداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007541,
author = {محمد کاظمی نصرآبادی(دانشجو) and معتکف ایمانی, بهنام and محمد حسین صادقی},
title = {شبیه سازی فرآیند فرزکاری با بار جانبی کم و پیش بینی نواحی پایداری},
journal = {مکانیک هوافضا},
year = {2008},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {1609-5707},
pages = {55--66},
numpages = {11},
keywords = {فرزکاری سرعت بالا، بار جانبی کم، دالانهای پایداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی فرآیند فرزکاری با بار جانبی کم و پیش بینی نواحی پایداری
%A محمد کاظمی نصرآبادی(دانشجو)
%A معتکف ایمانی, بهنام
%A محمد حسین صادقی
%J مکانیک هوافضا
%@ 1609-5707
%D 2008

[Download]