جغرافیا و توسعه, شماره (11), سال (2008-9) , صفحات (157-180)

عنوان : ( اثرات اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی مرکز شهر مشهد بر محله پایین خیابان )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله سنجش اثرات طرحهای بهسازی شهر در محدوده مرکزی مشهد درمحله پایین خیابان بر ساکنان اولیه می باشد.

کلمات کلیدی

, مشهد, اثرات , محله , پایین خیابان ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007559,
author = {رهنماء, محمدرحیم},
title = {اثرات اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی مرکز شهر مشهد بر محله پایین خیابان},
journal = {جغرافیا و توسعه},
year = {2008},
number = {11},
month = {September},
issn = {1735-0735},
pages = {157--180},
numpages = {23},
keywords = {مشهد، اثرات ، محله ، پایین خیابان ،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی مرکز شهر مشهد بر محله پایین خیابان
%A رهنماء, محمدرحیم
%J جغرافیا و توسعه
%@ 1735-0735
%D 2008

[Download]