علوم اداری و اقتصاد-دانشگاه اصفهان, دوره (16), شماره (3), سال (2004-10) , صفحات (89-106)

عنوان : ( علم، مکتب و سیستم اقتصاد اسلامی )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده‌ اقتصاد اسلامی‌ مقوله‌ای‌ است‌ که‌ از دیرباز مورد بحث‌ و بررسی‌ علماء اسلامی‌ قرار گرفته‌ است‌. دانشمندان‌ اسلامی‌ درباره‌ ماهیت‌ اقتصاد اسلامی‌ بحثهای‌ زیادی‌ داشته‌اند و کتب‌ و مقالات‌ زیادی‌ دراین‌ زمینه‌ به‌ رشته‌ تحریر درآمده است. به‌ رغم‌ مباحث‌ زیاد هنوز بحثهایی‌ در این‌ خصوص‌ وجود دارد. بعضی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتی» می دانند، در حالی که عده ای آ ن را مکتب اقتصادی « اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز براین عقیده اند که تفکیک علم اقتصادو مکتب اقتصادی از یکدیگر امری بی حاصل است. در این‌ مقاله‌ ابتدا تعاریفی‌ از «علم‌»، «مکتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» ارائه‌ شده‌ است‌. سپس‌ بحثهای‌ موجود به‌ تناسب‌ در هر یک‌ از این‌ مقولات‌ انجام ‌شده است‌. و در نهایت‌ با توجه‌ به‌ جامعیت‌ دین‌ اسلام‌ دیدگاهی‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد با مجموعه‌ اهداف‌ وآرمانهای‌ اسلامی‌ نزدیکتر باشد تحت‌ عنوان‌ سیستم‌ اقتصادی‌ اسلام‌ معرفی‌ شده‌ است‌. ویژگیهای ‌نگرش‌ سیستمی‌ به‌ اقتصاد اسلامی‌ و نتایج‌ مترتب‌ بر آن‌ بحثهای‌ دیگری‌ است‌ که‌ در این‌ مقاله‌ به آنهاپرداخته‌ شده‌ است‌.

کلمات کلیدی

, اقتصاد, علم, مکتب, اسلام, سیستم اقتصاد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007560,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا},
title = {علم، مکتب و سیستم اقتصاد اسلامی},
journal = {علوم اداری و اقتصاد-دانشگاه اصفهان},
year = {2004},
volume = {16},
number = {3},
month = {October},
issn = {1383-0087},
pages = {89--106},
numpages = {17},
keywords = {اقتصاد، علم، مکتب، اسلام، سیستم اقتصاد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T علم، مکتب و سیستم اقتصاد اسلامی
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%J علوم اداری و اقتصاد-دانشگاه اصفهان
%@ 1383-0087
%D 2004

[Download]