تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2007-12)

عنوان : ( شخصیت بهرام گور در شاهنامه وهفت پیکر )

نویسندگان: محمد تقوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهرام گور شخصیتی است که هم فردوسی وهم نظامی اورا پادشاهی با ویژیگیهای رعیت پروری،شجاعت وخوش باشی معرفی کرده اند.با این حال تفاوت هایی میان ترسیم شخصیت او در اثر حماسی وغنایی دیده میشود که در این مقاله بدان پرداخته ایم.

کلمات کلیدی

, فردوسی, نظامی, شاهنامه, هفت پیکر, بهرام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007570,
author = {تقوی, محمد},
title = {شخصیت بهرام گور در شاهنامه وهفت پیکر},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2007},
month = {December},
issn = {1735-1596},
keywords = {فردوسی،نظامی،شاهنامه،هفت پیکر،بهرام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شخصیت بهرام گور در شاهنامه وهفت پیکر
%A تقوی, محمد
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2007

[Download]