تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (41), شماره (1), سال (2008-6) , صفحات (115-136)

عنوان : ( حکایت های مشایخ در مثنوی های عطار و کمّ و کیف نقل و روایت آنها )

نویسندگان: محمد تقوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش قابل توجهی از ادبیات کلاسیک فارسی به آثار تعلیمی اختصاص دارد. عرفان و تصوف به عنوان یکی از زیرشاخه های اصلی آثار تعلیمی از جایگاهی با اهمیت برخوردار است. آثار تعلیمی عرفانی، مشحون از حکایات و داستانهای است که مفاهیم متعالی و آموزه های روحانی را برای مخاطبان خود ملموس و دلپذیر می سازند. بخشی از داستانهایی که در این آثار به وفور مشاهده می شود، حکایات مربوط به شخصیتهای نامدار عرفانی و احوال و گفتار آنان است. عطار نیشابوری از جمله سخنورانی است که در آثار منظوم و منثور خود به کرات از حکایات صوفیانه سود جسته است و آگاهی از کمّ و کیف نقل و روایت این حکایات در آثار عطار به عنوان یگانه شاعر ایرانی که در حجمی بسیار وسیع به نقل داستانهای مشایخ صوفیه پرداخته می تواند فلسفه و هدف وی از بازگویی و ترویج چنین حکایاتی را آشکار کند و شیوه های متنوع وی در داستان پردازی را بازشناساند.

کلمات کلیدی

, عرفان – ادبیات تعلمیمی – تصوّف – حکایات صوفیانه , تمثیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007574,
author = {تقوی, محمد},
title = {حکایت های مشایخ در مثنوی های عطار و کمّ و کیف نقل و روایت آنها},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2008},
volume = {41},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-1596},
pages = {115--136},
numpages = {21},
keywords = {عرفان – ادبیات تعلمیمی – تصوّف – حکایات صوفیانه - تمثیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حکایت های مشایخ در مثنوی های عطار و کمّ و کیف نقل و روایت آنها
%A تقوی, محمد
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2008

[Download]