هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2008-08-24

عنوان : ( بررسی چند شکلی DNAجدایه های Fusarium solani f. sp. pisiدر مزارع نخود استان خراسان رضوی و شمالی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD )

نویسندگان: بهروز جعفرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی جدایه های پوسیدگی فوزاریمی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده هز روشهای مولکولی

کلمات کلیدی

نخود. پوسیدگی فوزاریمی. RAPD
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007587,
author = {جعفرپور, بهروز},
title = {بررسی چند شکلی DNAجدایه های Fusarium solani f. sp. pisiدر مزارع نخود استان خراسان رضوی و شمالی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD},
booktitle = {هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {همدان, ايران},
keywords = {نخود. پوسیدگی فوزاریمی. RAPD},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چند شکلی DNAجدایه های Fusarium solani f. sp. pisiدر مزارع نخود استان خراسان رضوی و شمالی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD
%A جعفرپور, بهروز
%J هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2008

[Download]