دانشنامه زبان و ادب فارسی, دوره (2), سال (2008-1) , صفحات (108-110)

عنوان : ( بیهقی, ابوالفضل )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سرگذشت ابوالفضل بیهقی به صورتی علمی و دانشنامه ای آمده است

کلمات کلیدی

, بیهقی, نثر فارسی, تاریخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007606,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {بیهقی, ابوالفضل},
journal = {دانشنامه زبان و ادب فارسی},
year = {2008},
volume = {2},
month = {January},
issn = {0000-0004},
pages = {108--110},
numpages = {2},
keywords = {بیهقی; نثر فارسی; تاریخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بیهقی, ابوالفضل
%A یاحقی, محمدجعفر
%J دانشنامه زبان و ادب فارسی
%@ 0000-0004
%D 2008

[Download]