دانشنامه زبان و ادب فارسی, دوره (2), سال (2008-1) , صفحات (467-469)

عنوان : ( جابلقا و جابلسا )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله دو شهر افسانه ای جابلقا و جابلسا یه صورتی دانشنامه ای معرفی شده است

کلمات کلیدی

, جابلقا, جابلسا, عرفا, فلسفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007611,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {جابلقا و جابلسا},
journal = {دانشنامه زبان و ادب فارسی},
year = {2008},
volume = {2},
month = {January},
issn = {0000-0004},
pages = {467--469},
numpages = {2},
keywords = {جابلقا-جابلسا- عرفا- فلسفه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جابلقا و جابلسا
%A یاحقی, محمدجعفر
%J دانشنامه زبان و ادب فارسی
%@ 0000-0004
%D 2008

[Download]