علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-9) , صفحات (223-234)

عنوان : ( توسعه یک مدل برای پایش و پیش بینی خشکسالی (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: امین علیزاده , شادی آشگر طوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به قرارگرفتن استان خراسان در ناحیه آب و هوایی خشک و نیمه خشک ایران و وقوع خشکسالی های مکرر در سال های اخیر، اهمیت پرداختن به مقوله پیش بینی خشکسالی بیش از پیش آشکار می شود. یکی از روش های دستیابی به این هدف مدل سازی بارندگی بر اساس روش زنجیره مارکوف می باشد. در این تحقیق جهت تعیین درجات خشکسالی از شاخص درصد از میانگین برای خشکسالی های سالانه و شاخص استاندارد شده بارش برای خشکسالی های ماهانه و از زنجیره مارکوف جهت پیش بینی خشکسالی استفاده گردیده است. پردازش داده ها توسط نرم افزار DMF‌صورت گرفته است. بدین منظور از آمار دراز مدت بارندگی ایستگاه های هواشناسی موجود در بانک اطلاعااتی نرم افزار استفاده شد. بعد از پایش وضعیت های خشکسالی و ترسالی در ایستگاه های سینوپتیک استان خراسان رضوی، وضعیت آب و هوایی برای سال 2008 پیش بینی گردید. نتایج حاصل از بررسی شاخص استاندارد شده بارش در مقیاس کوتاه مدت سه ماهه در 30 سال گذشته نشان می دهد که تقریبا\\\" در تمام ایستگاه ها وضعیت ترسالی ملایم بیشترین درصد وقوع را داشته است و بعد از آن خشکسالی های ملایم در رده بعدی قرار دارند. نتایج حاصل از پیش بینی سالانه برای سال 2008، نشاندهنده احتمال وقوع بیشتر وضعیت نرمال آب و هوایی در اکثر ایستگاه های استان خراسان رضوی می باشد. نتایج پیش بینی ماهانه نیز در برخی ایستگاه ها بیانگر خشکسالی ملایم و در برخی دیگر ترسالی ملایم است.

کلمات کلیدی

, Drought, DMF, Percent of normal, Standardized precipitation index, Markov chain
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007622,
author = {علیزاده, امین and شادی آشگر طوسی},
title = {توسعه یک مدل برای پایش و پیش بینی خشکسالی (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {September},
issn = {1029-4791},
pages = {223--234},
numpages = {11},
keywords = {Drought; DMF; Percent of normal; Standardized precipitation index; Markov chain},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه یک مدل برای پایش و پیش بینی خشکسالی (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)
%A علیزاده, امین
%A شادی آشگر طوسی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]