صد سال بلدیه در ایران , 2008-04-28

عنوان : ( جایگاه محله در بلدیه و شهرداری با تاکید بر آسیب شناسی هویت شهری )

نویسندگان: محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عرصه عمومی جایگاه خاصی در جامعه شناسی شهری ومدیریت شهری دارد.مفاهیمی همچون محله ،همسایگی ،شهروندی وجامعه مدنی درعرصه عمومی به منصه ظهور می رسد.با عنایت به اینکه از یک طرف شهرها مهمترین نمود عینی عرصه عمومی در جوامع معاصر هستندواز طرف دیگرشهرداری ها با عنایت به مقررات وقوانین موجود جایگاه مهمی در عرصه عمومی و مدیریت شهری دارند؛ ضروری است رایطه شهرداری با مهمترین عناصر نظام شهری مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا از گذر آن : اولا: میزان تناسب کارکردهای مترتب بر شهرداری با کارکردها و ملزومات نهادها و سازمان های فعال در عرصه عمومی و نظام شهری مشخص گردد. ثانیا : نهادها و واحدهای اجتماعی که در این میان ودر گذر زمان ناهماهنگی بیشتری با کارکردهای مورد انتظار شهرداری دارند مشخص شوند. بدیهی است که تبیین و تحلیل موضوعات فوق الذکر می تواند به بهسازی جایگاه شهرداری در عرصه عمومی و نظام شهری مدد برساند. با عنایت به تعدد نهادها ،واحدها و سازمان های مرتبط با نظام شهری ،در این مقاله محور و مبنای بحث ، محله خواهد بود که یکی از مهمترین واحد های اجتماعی در نظام شهری است وبدین منظور هدف اصلی مقاله حاضر تبیین جایگاه محله وشهرداری در ساختار سنتی و معاصر جامعه ایرانی و تناسب یا عدم تناسب آنهابا این ساختارها خواهد بود.

کلمات کلیدی

, محله , بلدیه , هویت شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007669,
author = {نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {جایگاه محله در بلدیه و شهرداری با تاکید بر آسیب شناسی هویت شهری},
booktitle = {صد سال بلدیه در ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {محله - بلدیه - هویت شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه محله در بلدیه و شهرداری با تاکید بر آسیب شناسی هویت شهری
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J صد سال بلدیه در ایران
%D 2008

[Download]