پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-7) , صفحات (183-192)

عنوان : ( بررسی خصوصیات فنولوژیک ومورفولوژیک ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه )

نویسندگان: احمد نظامی , سمانه نجیب نیا , عبدالرضا باقری , حسن پرسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما، آزمایشی در سال زراعی 1384-1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، به اجرا درآمد. در این طرح، 152 نمونه شامل نمونه‌های متحمل به سرما به‌همراه چهار شاهد شامل کرج31-60-12، ILC482، ILC3279 و FLIP84-48C، در قالب طرح مقدماتی آگمنت در کشت پاییزه (17 مهر)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج، تنوع قابل ملاحظه ای در میان ژنوتیپها با یکدیگر و همچنین با شاهدهای آزمایش از نظر صفات اندازه گیری شده شامل خصوصیات فنولوژیک (تعداد روزهای کاشت تا سبز شدن، سبز شدن تا گلدهی و گلدهی تا رسیدگی) و مورفولوژیک (ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته و مجموع طول شاخه‌ها در بوته) وجود داشت به طوری که تفاوت موجود در میان ژنوتیپ ها و نیز تفاوت میان ژنوتیپ ها با شاهد های ازمایش در تمام موارد معنی دار بود) 05/0 .(p≤دوره رشد رویشی 84 درصد از نمونه ها بیش از 165 روز و دوره رشد زایشی در87 درصد از نمونه ها، بیش از 29 روز بود. همچنین 86 درصد از نمونه ها ارتفاعی بیش از30 سانتی متر داشتند و طول شاخه در بوته در82 درصد از نمونه ها بیش از300 سانتی متر بود. بررسی نتایج نشان داد که با توجه به عملکرد مناسب برخی از ژنوتیپ های مورد مطالعه در این ازمایش، امکان مناسبی برای انتخاب نمونه‌های با خصوصیات زراعی مناسب جهت ادامه مطالعات گزینش برای تحمل به سرما در آزمایش های تکراردار فراهم امده است.

کلمات کلیدی

, ژنوتیپ, فنولوژی, متحمل به سرما,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007673,
author = {نظامی, احمد and نجیب نیا, سمانه and باقری, عبدالرضا and پرسا, حسن},
title = {بررسی خصوصیات فنولوژیک ومورفولوژیک ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2008},
volume = {6},
number = {1},
month = {July},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {183--192},
numpages = {9},
keywords = {ژنوتیپ، فنولوژی، متحمل به سرما، مورفولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات فنولوژیک ومورفولوژیک ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه
%A نظامی, احمد
%A نجیب نیا, سمانه
%A باقری, عبدالرضا
%A پرسا, حسن
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2008

[Download]