سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( ارزش غذایی تفاله زیره سیاه در تغذیه گاوهای هلشتاین )

نویسندگان: محمدمهدی محقی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , محسن کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازمایشی به منظور بررسی عملکرد گاوهای شیرده تازه زا تغذیه شده با سطوح مختلف تفاله زیره طراحی گردید. در این آزمایش از 8 راس گاو هلشتاین تازه زا در قالب طرح مربع لاتین 4×4 با دو تکرار، در چهار دوره 21 روزه، استفاده شد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح 0% ، 5% ، 10% و15% تفاله خشک شده زیره سیاه در جیره بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که افزودن سطوح فوق به جیره غذایی گاوهای تازه زا تاثیری بر روند خوراک مصرفی، افزایش وزن، شیر تولیدی و درصد چربی شیر نداشته است و اختلاف بین تیمارها در مورد پارامترهای اندازه گیری شده از لحاظ آماری بی معنی بود(05/0 P>) ولیکن روند تغییرات نشان داد که دام های تغذیه شده با جیره حاوی 10% تفاله خشک زیره دارای افزایش وزن روزانه ، شیر تولیدی و چربی شیر بالاتری نسبت به سایر تیمارها بودند ، هر چند که اختلاف این تیمار، با سایر تیمارها نیز از لحاظ آماری معنی دار نبود.

کلمات کلیدی

تفاله زیره گاو شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007682,
author = {محقی, محمدمهدی and طهماسبی, عبدالمنصور and ناصریان, عباسعلی and کاظمی, محسن},
title = {ارزش غذایی تفاله زیره سیاه در تغذیه گاوهای هلشتاین},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تفاله زیره گاو شیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزش غذایی تفاله زیره سیاه در تغذیه گاوهای هلشتاین
%A محقی, محمدمهدی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ناصریان, عباسعلی
%A کاظمی, محسن
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]