سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تاثیر بیوتین بر روند تخمیری جلبک آزولا (Azolla Pinnata) با استفاده از تکنیک In vitro و In situ )

نویسندگان: عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازمایشی به منظور بررسی ارزش غذایی جلبک آزولا (Azolla Pinnata با استفاده از تکنیک های In vitro و In situ طراحی گردید. نمونه های مایع شکمبه گوسفند تغذیه شده با جلبک آزولا تهیه شدوسپس با بیوتین و بدون بیوتین غنی گردید و از آنها برای تکنیک گاز تولیدی استفاده شد. نتایج نشان داد که افزودن بیوتین به مایع شکمبه تاثیر معنی داری بر قابلیت هضم ماده خشک در شرایط In vitro داشته است (38/0±2/93 در مقابل 88/0 ± 3/87). کل گاز تولیدی بعد از 48 ساعت انکوباسیون در تیمار حاوی بیوتین بطور معنی داری بیشتر از تیمار فاقد بیوتین بود(05/0 P< ). تجزیه پذیری ماده خشک با استفاده از کیسه های نایلونی بعد از 48 ساعت انکوباسیون با استفاده از فرمول پیشنهادی ازسکوف و مکدونالد نشان داد که بخش a به میزان 15/1 ± 16/9 و بخش b دارای 3/1 ± 5/25پتانسیل تجزیه پذیری دارد.

کلمات کلیدی

, : آزولا, بیوتین, تکنیک تولید گاز, تجزیه پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007683,
author = {طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {تاثیر بیوتین بر روند تخمیری جلبک آزولا (Azolla Pinnata) با استفاده از تکنیک In vitro و In situ},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {: آزولا، بیوتین، تکنیک تولید گاز، تجزیه پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر بیوتین بر روند تخمیری جلبک آزولا (Azolla Pinnata) با استفاده از تکنیک In vitro و In situ
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]