سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تعیین ارزش غذایی برخی از علوفه های مرتعی خراسان رضوی با استفاده از تکنیک تولید گاز و کیسه نایلونی )

نویسندگان: محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , محمدمهدی محقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش ارزش غذایی 5 گونه علوفه مرتعی شامل گندم (Triticum aestivum)، ازمک (Cardaria draba) ، منداب (Eruca sativa) ، زعفران ( Crocus sativus) و جو وحشی (Setaria Spp) با استفاده از تکنیک تولید گاز و In situمورد مطالعه قرار گرفتند. میزان تولید گاز برای هر یک از این گونه ها در زمان های 96،72،48،24،16،12،8،4،2 اندازه گیری شد.همچنین میزان تجزیه پذیری ماده خشک در شرایط In situ برای نمونه های بالا محاسبه گردید.نتایج حاصل از تولید گاز نشان داد که میزان گاز به صورت تجمعی در طی 96 ساعت در گونه مرتعی Eruca Sativa نسبت به سایر علوفه ها بیشتر بود. .نتایج حاصل از روش In situ نشان داد که بخش a(سریع التجزیه) مربوط به منداب بطور معنی داری بیشتر از سایر علوفه ها بود(p<0.05). در حالیکه بخش b (کندتجزیه)مربوط به جو وحشی بیشتر از سایرین بود (p<0.001). بخش c (غیر قابل تجزیه)مربوط به دو گونه ازمک و منداب با هم برابر بود و نسبت به بقیه گونه ها از همه بیشتر بود(p<0.001).

کلمات کلیدی

, تولید گاز, In situ , تجزیه پذیری, علوفه مرتعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007684,
author = {کاظمی, محسن and طهماسبی, عبدالمنصور and ناصریان, عباسعلی and محقی, محمدمهدی},
title = {تعیین ارزش غذایی برخی از علوفه های مرتعی خراسان رضوی با استفاده از تکنیک تولید گاز و کیسه نایلونی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تولید گاز،In situ ،تجزیه پذیری،علوفه مرتعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ارزش غذایی برخی از علوفه های مرتعی خراسان رضوی با استفاده از تکنیک تولید گاز و کیسه نایلونی
%A کاظمی, محسن
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ناصریان, عباسعلی
%A محقی, محمدمهدی
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]