سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تاثیر دو منبع مختلف نشاسته ای همراه با محصولات فرعی پسته بر تولید و درصد ترکیبات شیرگاوهای هلشتاین )

نویسندگان: امید حشمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر دو منبع مختلف نشاسته ای همراه با پوسته پسته بر تولید و ترکیبات شیر گاو های هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. 8 گاو در قالب طرح مربع لا تین4×4 با آزمایش فاکتوریل مورد استفاده قرار گرفت. تیمار ها شامل کنسانتره جو همراه با محصولات فرعی پسته ، کنسانتره جو بدون محصولات فرعی پسته(سیلاژ ذرت)، کنسانتره ذرت همراه با محصولات فرعی پسته، کنسانتره ذرت بدون محصولات فرعی پسته(سیلاژ ذرت). مصرف ماده خشک (کیلو گرم در روز) تحت تاثیر تیمار ها قرار نگرفت. گاو های تغذیه شده با محصولات فرعی پسته همراه با کنسانتره ذرت و جو تولید شیر بیشتری داشتند(33/39 در برابر 8/37 کیلو گرم در روز) . درصد چربی شیر در تیمارهایی که از محصولات فرعی پسته استفاده نمی کردند به طور معنی داری نسبت به تیمارهایی که از محصولات فرعی پسته استفاده می کردند، افزایش پیدا کرد (05/0>P) (04/3 در برابر 22/3درصد در روز). استفاده از تیمارهای مختلف تاثیری بر پروتئین شیر نداشتند (05/0<P). بنابراین از محصولات فرعی پسته در تغذیه گاو های شیرده می توان استفاده نمود، و به نظر می رسد ویژگیهای فیبر موثر در آن همانند سیلاژذرت نمی باشد.

کلمات کلیدی

, شیر دهی, محصولات فرعی پسته, سیلاژ ذرت, کنسانتره جو و ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007685,
author = {حشمی, امید and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {تاثیر دو منبع مختلف نشاسته ای همراه با محصولات فرعی پسته بر تولید و درصد ترکیبات شیرگاوهای هلشتاین},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {شیر دهی، محصولات فرعی پسته، سیلاژ ذرت، کنسانتره جو و ذرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر دو منبع مختلف نشاسته ای همراه با محصولات فرعی پسته بر تولید و درصد ترکیبات شیرگاوهای هلشتاین
%A حشمی, امید
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]