سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( ارزیابی همبستگی دو روش (درون تنی و برون تنی*) درتعیین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی پوش کشمش فرایند شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره )

نویسندگان: عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در آزمایش نخست قابلیت هضم ماده آلی و ماده خشک به روش درون تنی انجام شد. بدین منظور 12 راس گوسفند نر نژاد سنجابی (میانگین وزن 26کیلوگرم) با استفاده از طرح آزمایشی کاملاًً تصادفی برای آزمون اثر چهار جیره شامل پوش کشمش حاوی 3 درصد اوره ، 5 درصد اوره ، 5 درصد پلی اتیلن گلیکول(PEG )+5 درصد اوره و جیره شاهد مورد استفاده قرار گرفت. میزان قابلیت هضم ماده خشک تیمارهای آزمایشی به ترتیب 29/50، 64/57، 53/59، 85/65 درصد تعیین شد. افزودن PEG و اوره به تیمار چهارم باعث افزایش معنی دار قابلیت هضم نسبت به تیمارهای دیگرشد (05/0p<) 0 در آزمایش دوم قابلیت هضم ماده آلی (IVOMD) و ماده خشک (IVDMD) به روش آزمایشگاهی انجام شد و میزان آن هم در تیمار چهارم افزایش یافت اما معنی دار نبود. همبستگی قابلیت هضم با استفاده از دو روش درون تنی و برون تنی 2/92 درصد محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, : قابلیت هضمی , همبستگی, تانن , اوره , پلی اتیلن گلیکول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007686,
author = {طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {ارزیابی همبستگی دو روش (درون تنی و برون تنی*) درتعیین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی پوش کشمش فرایند شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {: قابلیت هضمی ، همبستگی، تانن ، اوره ، پلی اتیلن گلیکول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی همبستگی دو روش (درون تنی و برون تنی*) درتعیین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی پوش کشمش فرایند شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]