اولین همایش ملی زعفران و زرشک- قائن , 2008-11-12

عنوان : ( تعیین ارزش غذائی علوفه زعفران در تغذیه دام )

نویسندگان: محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , محمدمهدی محقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش ارزش غذایی علوفه زعفران ( Crocus sativus) با استفاده از تکنیک Gas productionو In situمورد مطالعه قرار گرفت.همچنین ترکیب شیمیایی این علوفه به روش(2000) AOAC تعیین گردید. میزان تولید گاز و تجزیه پذیری ماده خشک آن در زمان های 96،72،48،24،16،12،8،4،2 تعیین شد.نتایج حاصل از تولید گاز نشان داد که مجموع گاز تولید شده در طی 2، 4، 6، 12، 16، 24، 48، 72 و 96 ساعت در علوفه زعفران(Crocus sativus ) به ترتیب برابر با 5/3، 17، 5/31، 67، 333/75، 666/88، 50/96، 100، 333/100 میلی لیتر به ازای 400 میلی گرم نمونه علوفه انکوبه شده در شرایط In vitro بود. .نتایج حاصل از روش In situ نشان داد که بخش a(سریع التجزیه)، b(کند تجزیه)، c(ثابت نرخ تجزیه) مرتبط با ناپدید شدن ماده خشک در این علوفه به ترتیب برابر با 76/42، 66/42، 075/0 می باشد..همچنین نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی نشان داد که میزان پروتیین، NDF، ADF، ماده خشک، خاکستر و ماده آلی این علوفه به ترتیب برابر با 96/13، 66/30، 33/30، 54/26، 33/5 و 67/94 درصد می باشد

کلمات کلیدی

علوفه زعفران تولید گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007688,
author = {کاظمی, محسن and طهماسبی, عبدالمنصور and ولی زاده, رضا and دانش مسگران, محسن and محقی, محمدمهدی},
title = {تعیین ارزش غذائی علوفه زعفران در تغذیه دام},
booktitle = {اولین همایش ملی زعفران و زرشک- قائن},
year = {2008},
location = {قائن, ايران},
keywords = {علوفه زعفران تولید گاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ارزش غذائی علوفه زعفران در تغذیه دام
%A کاظمی, محسن
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ولی زاده, رضا
%A دانش مسگران, محسن
%A محقی, محمدمهدی
%J اولین همایش ملی زعفران و زرشک- قائن
%D 2008

[Download]