دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18

عنوان : ( بررسی ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در کشت انتظاری از نظر عملکرد و اجزای عملکرد )

نویسندگان: حسین صداقت خواهی , مهدی پارسا , احمد نظامی , حسن پرسا , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به مزایای قابل توجه کشت پاییزه- زمستانه نخود نسبت به کشت بهاره آن، لذا شناسایی ژنوتیپ‌های‌ متحمل به سرما و خشکی با عملکرد مناسب، یکی از ضرورت‌ها به شمار می‌رود. لذا با این هدف در آزمایش حاضر، 81 ژنوتیپ نخود شامل 74 نمونه متحمل به سرما و 7 نمونه رایج کشور از بانک بذر حبوبات پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، به‌صورت انتظاری در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح لاتیس ناقص با 3 تکرار شامل 9 بلوک در هر تکرار و 9 کرت در هر بلوک، انجام گرفت. بر اساس نتایج، تفاوت میان ژنوتیپ‌ها از نظر اجزای عملکرد و عملکرد دانه، معنی‌دار بود (05/0≥p). عملکرد دانه در 27 درصد از ژنوتیپ‌ها بیش از40 گرم در متر مربع و در 5 درصد از آنها بیش از 61 گرم در متر مربع بود. با توجه به نتایج، به نظر می‌رسد امکان دستیابی به ژنوتیپ‌های مقاوم به سرما و مناسب جهت کشت انتظاری به صورت دیم در مناطق مشابه مشهد، وجود دارد.

کلمات کلیدی

, کشت انتظاری, اجزای عملکرد, تحمل به سرما, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007704,
author = {صداقت خواهی, حسین and پارسا, مهدی and نظامی, احمد and پرسا, حسن and باقری, عبدالرضا},
title = {بررسی ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در کشت انتظاری از نظر عملکرد و اجزای عملکرد},
booktitle = {دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کشت انتظاری، اجزای عملکرد، تحمل به سرما، نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در کشت انتظاری از نظر عملکرد و اجزای عملکرد
%A صداقت خواهی, حسین
%A پارسا, مهدی
%A نظامی, احمد
%A پرسا, حسن
%A باقری, عبدالرضا
%J دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2008

[Download]