دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18

عنوان : ( ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط ابیاری تکمیلی در مشهد )

نویسندگان: حسین صداقت خواهی , احمد نظامی , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , مهدی پارسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی و ازریابی ژنوتیپ‌های مقاوم به سرما، یکی از ضروریات کشت پاییزه نخود محسوب می‌شود. به همین منظور، آزمایشی در سال زراعی 86-1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. در این مطالعه، 9 ژنوتیپ متحمل به سرما به همراه رقم کرج 12-60-31 به عنوان شاهد، در ابتدای آبان ماه در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی، در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، تفاوت میان ژنوتیپ‌های مورد آزمایش از نظر خصوصیات اندازه گیری شده شامل اجزای عملکرد (تعداد غلاف در گیاه، تعداد دانه در غلاف و وزن 100 دانه) و همچنین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک، معنی‌دار بود (05/0≥p). از میان نمونه‌های مورد بررسی، ژنوتیپ‌های 291MCC، 349MCC و 207MCC با عملکرد دانه بیش از 2 تن در هکتار شناسایی شدند و شاهد آزمایش در همان مرحله گیاهچه‌ای بر اثر سرما کاملاَ از بین رفت. با توجه به نتایج، به نظر می رسد تعدادی از نمونه های ارزیابی شده، دارای عملکردهای مناسب جهت کشت پاییزه هستند.

کلمات کلیدی

, آبیاری تکمیلی, اجزای عملکرد و عملکرد, متحمل به سرما, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007705,
author = {صداقت خواهی, حسین and نظامی, احمد and پرسا, حسن and باقری, عبدالرضا and پارسا, مهدی},
title = {ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط ابیاری تکمیلی در مشهد},
booktitle = {دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {آبیاری تکمیلی، اجزای عملکرد و عملکرد، متحمل به سرما، نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط ابیاری تکمیلی در مشهد
%A صداقت خواهی, حسین
%A نظامی, احمد
%A پرسا, حسن
%A باقری, عبدالرضا
%A پارسا, مهدی
%J دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2008

[Download]