سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی اثرات جایگزینی سیلاژ تریتیکاله فرآوری شده با افزودنی میکروبی و ملاس با سیلاژ ذرت بر عملکرد گوساله های نر پرواری )

نویسندگان: عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی اثرات جایگزینی سیلاژ تریتیکاله فرآوری شده با افزودنی میکروبی وملاس با سیلاژ ذرت برعملکرد گوساله های نر پرواری از 20 راس گوساله نر براون سوئیس با میانگین وزن کیلوگرم درقالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. گوساله ها باجیره های کاملا مخلوط شده شامل 30درصد علوفه و70درصد کنسانتره تغذیه شدند. جیره های آزمایشی دارای: 1) شاهد (سیلاژ ذرت)، 2) سیلاژ تریتیکاله بدون فرآوری، 3) سیلاژ تریتیکاله فرآوری شده با ملاس، 4) سیلاژ تریتیکاله فرآوری شده با افزودنی میکروبی بود. استفاده از سیلاژ تریتیکاله تاثیر معنی داری بر افزایش وزن روزانه نداشت. همچنین مصرف سیلاژ تریتیکاله قابلیت هضم ماده خشک را به طور معنی داری در جیره سوم نسبت به شاهد افزایش داد. استفاده از سیلاژ تریتیکاله اثر معنی داری برضریب تبدیل خوراک ومصرف خوراک روزانه در مقایسه با تیمار شاهد نداشت . نتایج این مطالعه نشان داد که جایگزینی سیلاژ تریتیکاله با سیلاژ ذرت تاثیری بر عملکرد گوساله های نر پرواری ندارد و افزودن ملاس به سیلاژ تریتیکاله سبب بهبود قابلیت هضم ماده خشک جیره میشود.

کلمات کلیدی

, سیلاژ تریتیکاله , افزودنی میکروبی , ملاس , گوساله نر براون سوئیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007750,
author = {طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {بررسی اثرات جایگزینی سیلاژ تریتیکاله فرآوری شده با افزودنی میکروبی و ملاس با سیلاژ ذرت بر عملکرد گوساله های نر پرواری},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیلاژ تریتیکاله ،افزودنی میکروبی ، ملاس ، گوساله نر براون سوئیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات جایگزینی سیلاژ تریتیکاله فرآوری شده با افزودنی میکروبی و ملاس با سیلاژ ذرت بر عملکرد گوساله های نر پرواری
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]