علوم و صنایع کشاورزی, شماره (5), سال (2006-12) , صفحات (201-210)

عنوان : ( تعیین ارزش خوراکی محصولات فرعی پسته و کاربرد آن در پرورش گاوهای هلشتاین در اواسط شیردهی )

نویسندگان: پیام وهمنی , حسن نصیری مقدم , جواد آرشامی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین ارزش خوراکی محصولات فرعی پسته و قابلیت استفاده از ان در تغذیه گاوهای شیرده مطالعه ای در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول ترکیب مواد مغذی ، ترکیبات فنولی و تانن و همچنین آلودگی محصولات فرعی پسته به سم افلاتوکسین مورد مطالعه قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, محصولات فرعی پسته, گاو شیرده, تولید و ترکیبات شیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007755,
author = {وهمنی, پیام and نصیری مقدم, حسن and آرشامی, جواد and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا},
title = {تعیین ارزش خوراکی محصولات فرعی پسته و کاربرد آن در پرورش گاوهای هلشتاین در اواسط شیردهی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
number = {5},
month = {December},
issn = {1029-4791},
pages = {201--210},
numpages = {9},
keywords = {محصولات فرعی پسته، گاو شیرده،تولید و ترکیبات شیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ارزش خوراکی محصولات فرعی پسته و کاربرد آن در پرورش گاوهای هلشتاین در اواسط شیردهی
%A وهمنی, پیام
%A نصیری مقدم, حسن
%A آرشامی, جواد
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]