علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (14), شماره (15), سال (2008-1) , صفحات (135-144)

عنوان : ( بررسی اثر سطوح آبیاری بر روی خصیصه های رویشی دو کونه کام تیغ و گرگ تیغ در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: علی تهرانی فر , معصومه ژیان برجکی , سیدحسین نعمتی , محمدرضا جوهرچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق برای اولین بار در ایران بر روی دو گونه بومی مناطق خشک کشور از جنس دیو خار( کام تیغ depressum Stocks Lycium و گرگ تیغ Murray (Lycium انجام شد. تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر روی فاکتورهای رشدی این دو گونه با رویکرد کاربردی آنها بعنوان پرچین فضای سبز، مورد بررسی قرار گرفت. دور آبیاری در 3 سطح شامل: 8 روز، 16 روز و بدون آبیاری(شاهد) بعنوان کرت اصلی و گونه در دو سطح بعنوان کرت فرعی بصورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه آماری نشان داد که سطوح آبیاری بر روی خصوصیات رویشی گیاه شامل ارتفاع، سطح برگ، وزن مخصوص برگ، وزن تر و خشک برگ وشاخه اثر معنی داری داشت. با افزایش دور آبیاری از 8 روز به 16 روز در گونه کام تیغ سطح برگ، رشد قطری طوقه، وزن تر برگ و شاخه، نسبت برگ به شاخه و در گونه گرگ تیغ فاکتورهای رشد قطری شاخه، وزن تر شاخه، وزن خشک شاخه، وزن مخصوص برگ تفاوت معنی داری نداشت.سایر فاکتورها داری اختلاف معنی داری بین سطوح آبیاری 8 و 16 روز بودند. وزن تر و خشک برگ، سطح برگ، وزن مخصوص برگ در هر 3 تیمار آبیاری در گونه کام تیغ نسبت به گرگ تیغ بطور معنی داری بیشتر بود. با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش بنظر می رسد که گونه کام تیغ با دور آبیاری 16 روز را می توان به عنوان یک گیاه پرچینی در فضای سبز مشهد مورد استفاده قرار داد. ضمنا در تیمار بدون آبیاری این گیاه با وجود فقدان آب زنده ماند.

کلمات کلیدی

, دیو خار, سطوح آبیاری, کام تیغ, گرگ تیغ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007787,
author = {تهرانی فر, علی and ژیان برجکی, معصومه and نعمتی, سیدحسین and جوهرچی, محمدرضا},
title = {بررسی اثر سطوح آبیاری بر روی خصیصه های رویشی دو کونه کام تیغ و گرگ تیغ در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2008},
volume = {14},
number = {15},
month = {January},
issn = {1028-3099},
pages = {135--144},
numpages = {9},
keywords = {دیو خار، سطوح آبیاری، کام تیغ، گرگ تیغ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سطوح آبیاری بر روی خصیصه های رویشی دو کونه کام تیغ و گرگ تیغ در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
%A تهرانی فر, علی
%A ژیان برجکی, معصومه
%A نعمتی, سیدحسین
%A جوهرچی, محمدرضا
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2008

[Download]