دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2008-10-20

عنوان : ( تهیه و ساخت کربن های فعال با کاربری حذف آلاینده های آلی فرار )

نویسندگان: علی احمدپور , مریم فهار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر ساخت کربن های فعال با منشأ پوست نارگیل با کاربری جذب عوامل آلاینده فرار آلی(VOC) مورد بررسی قرار گرفته و پارامترهای مهم بر روی خصوصیات جذبی کربن های فعال مطالعه شده است. ماده خام انتخاب شده پس از بررسی انواع مواد خام موجود و راندمان آنها در جذب مواد آلی، پوست نارگیل بود. با توجه به نتایج فعال سازی شیمیاییT در این خصوص از دو عامل تلقیح کننده اسید فسفریک و کلرید روی استفاده گردید. از پارامترهای مهم مورد بررسی نقش هوا و گاز خنثی در فعال سازی و همچنین نسبت تلقیح مواد شیمیایی بودند. در شرایط آزمایشگاهی صورت گرفته، محدوده نسبت تلقیح بهینه برای هر دو عامل تلقیح کننده مشخص گردیده است.

کلمات کلیدی

, کربن فعال, پوست نارگیل, فعال سازی شیمیائی, مواد آلی فرار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007799,
author = {احمدپور, علی and فهار, مریم},
title = {تهیه و ساخت کربن های فعال با کاربری حذف آلاینده های آلی فرار},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کربن فعال، پوست نارگیل، فعال سازی شیمیائی، مواد آلی فرار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه و ساخت کربن های فعال با کاربری حذف آلاینده های آلی فرار
%A احمدپور, علی
%A فهار, مریم
%J دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2008

[Download]