سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( مطالعه برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون بدنبال ایجاد کاهش کلسیم بطور تجربی در گوسفند )

نویسندگان: سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تغییرات بیوشیمیایی خون در گوسفندان دچار بیماری فلج زایش به پنج رأس گوسفند سالم از نژادآمیخته منطقه فارس ملح دی سدیم اتیلن دی آمین تترااستات (Na2EDTA) بصورت داخل وریدی تزریق شد و درساعات مختلف پس از شروع تزریق،خونگیری و اندازه‌گیری برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون انجام گرفت. بدنبال تزریق ماده فوق، میزان کلسیم سرم درظرف مدت 4/0 3 ساعت کاهش معنی داری (از 9/1± 57/10 به 34/1 ± 04/6 میلی‌گرم درصد) یافت. همزمان با افت کلسیم ، کاهش معنی داری درمقادیر فسفر معدنی (از 39/0± 31/4 به 26/0 ± 44/1 میلی‌گرم درصد) و پروتئین تام سرم ( از 19/0 ± 56/5 به 47/0 ± 26/3 گرم درصد) مشاهده شد(05/0> P).تغییرات مقادیر گلوکز و ازت اوره خون معنی‌دار نبود.

کلمات کلیدی

, هیپوکلسمی, سدیم EDTA, فاکتورهای بیوشیمیایی خون, گوسفند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007819,
author = {تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا},
title = {مطالعه برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون بدنبال ایجاد کاهش کلسیم بطور تجربی در گوسفند},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {هیپوکلسمی، سدیم EDTA، فاکتورهای بیوشیمیایی خون، گوسفند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون بدنبال ایجاد کاهش کلسیم بطور تجربی در گوسفند
%A تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]