زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی, سال (2008-6) , صفحات (155-176)

عنوان : ( زمینه های اجتماعی فروپاشی حکومت ساسانی بر اساس شاهنامه فردوسی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , فرامرز آدینه کلات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله وضعیت سیاسی اجتماعی پایان حکومت ساسانی و زمینه های فروپاشی این سلسله در برابر سپاه اسلام براساس داده های شاهنامه فردوسی مورد مطالعه قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, شاهنامه, ساسانیان, اعراب, فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007844,
author = {یاحقی, محمدجعفر and آدینه کلات, فرامرز},
title = {زمینه های اجتماعی فروپاشی حکومت ساسانی بر اساس شاهنامه فردوسی},
journal = {زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2008},
month = {June},
issn = {1735-9740},
pages = {155--176},
numpages = {21},
keywords = {شاهنامه، ساسانیان، اعراب، فردوسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زمینه های اجتماعی فروپاشی حکومت ساسانی بر اساس شاهنامه فردوسی
%A یاحقی, محمدجعفر
%A آدینه کلات, فرامرز
%J زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی
%@ 1735-9740
%D 2008

[Download]