اولین سمینار اکولوژی ایران , 2006-11-16

عنوان : ( روشهای بهبود جوانه زنی در 10 گونه گیاه دارویی و زینتی مناطق خشک )

نویسندگان: محمد فرزام , محمد حسین ایران نژاد پاریزی , مهدیه توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظر به اهمیت روز افزون بهره برداریهای چندگانه از گیاهان بومی، در این تحقیق روشهای بهبود درصد جوانه زنی 10 گونه گیاه مناطق خشک، دارای ارزش زینتی و یا دارویی، مورد توجه قرار گرفت. 9 تیمار جوانه زنی در قالب طرح کاملا تصادفی بر بذرهای هر یک از گونه ها اعمال، و سپس جوانه زنی آنها در داخل انکوباتور و دمای 22 درجه سانتی گراد بررسی شد. از بین تیمارهای اعمال شده هورمون جیبرلیک اسید بدلیل داشتن تاثیر معنی دار بر جوانه زنی 5 گونه بیشترین موفقیت را داشت؛ تیمارهای سرمادهی، نیترات پتاسیم و گرمادهی با تاثیر گذاری بر 3 گونه، تیمار خراشدهی با اسید بر 2 و خیساندن در آب بر 1 گونه در ردیفهای بعدی قرار گرفتند. تیمار پروپیلن گلیکول و شنهای مرطوب کمترین تاثیر را بر جوانه زنی گونه های تحت مطالعه داشتند. تیمارهای آزمایشی سبب افزایش قابل قبول درصد جوانه زنی در گونه های سنبله ای ارغوانی، پرند، کور و شب بوی بیابانی شدند. در گونه های کاروانکش، اسکمبیل هفت بندی، اسکمبیل شندوست، وسمه تالشی، شقایق لوب تیز و زنبق صحرایی، با وجود داشتن عکس العمل ضعیف به تیمارهای اعمال شده، حداقل در یک تیمار آزمایشی درصد جوانه زنی بطور معنی داری بیشتر از حالت شاهد بود، که نتایج آنها می تواند برای انجام پژوهشهای آینده مورد استفاده قرار گیرد. از دیگر نتایج قابل توجه در این آزمایش وجود ارتباط منطقی بین تیمارموفق جوانه زنی، و فنولوژی و شرایط رویشگاهی برخی گونه های تحت مطالعه بود.

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, گیاهان مرتعی, خواب بذر, سازگاری گیاهان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007891,
author = {فرزام, محمد and محمد حسین ایران نژاد پاریزی and مهدیه توکلی},
title = {روشهای بهبود جوانه زنی در 10 گونه گیاه دارویی و زینتی مناطق خشک},
booktitle = {اولین سمینار اکولوژی ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جوانه زنی، گیاهان مرتعی، خواب بذر، سازگاری گیاهان،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روشهای بهبود جوانه زنی در 10 گونه گیاه دارویی و زینتی مناطق خشک
%A فرزام, محمد
%A محمد حسین ایران نژاد پاریزی
%A مهدیه توکلی
%J اولین سمینار اکولوژی ایران
%D 2006

[Download]