دانشکده فنی دانشگاه تبریز, سال (2007-7)

عنوان : ( بررسی تاثیر بازه عملکرد دریچه میان بر بر نشر دوده در موتورهای دیزل پر خوران )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , مجید داورپناه صفدرآبادی , احمد اشرف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر بر یافتن روشی برای کاهش دود سیاه در موتورهای دیزل متمرکز گشته است. احتراق در این موتورها با تولید دود‏ سیاه همراه است. این بعلت همگن نبودن نسبت سوخت به هوا درنقاط مختلف اتاق احتراق با توجه به مخروط پاشش سوخت همزمان باشروع احتراق در این موتورها است . در صورتیکه احتراق در این موتورها طولانی شود امکان دوباره سوزی دود سیاه در فاز نهایی احتراق در این موتورها کاهش یافته و میزان دود سیاه خروجی از اگزوز افزایش می یابد. دراین پژوهش موتوردیزل تنفس طبیعی OM314 به توربوشارژهمراه با .W.G مجهز شده است. با توجه به تأثیر .W.Gبرعملکرد توربوشارژ و موتور دیزل ، W.G.در سه بازة عملکرد مختلف با تغییر درراه انداز آن مورد آزمایش واقع شده است. در هر بازة عملکرد W.G. ، موتور OM314باروش تست استانداردECE-R49 مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد میزان آلودگی مخصوص دودسیاه خروجی از اگزوز در بازة عملکرد شمارة2 که حداکثر فشارگیج مانیفولد ورودی را درbar 23/0 کنترل می نماید به علت دمای بیشتر محصولات احتراق و امکان بیشتر دوباره سوزی دوده نسبت به بازة عملکرد شمارة1 که حداکثر فشارگیج مانیفولد ورودی رادر bar 26/0 نگه می دارد ، به میزان(17%)کاهش یافته است و نسبت به بازة عملکرد شمارة 3 بافشارگیج ماکزیمم مانیفولد bar52/0، 21% کاهش نشان می دهد. این نتیجه نشان می دهد ، تغییرات فشار مانیفولد ورودی با هدف کاهش دود سیاه در موتور های دیزل متغیر حساس و دقیقی است. بهتر است بازشدگی دریچه میانبر جهت کنترل این متغیر در مراحل مختلف کار موتور باکمک یک برد الکترونیکی انجام شود.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی:موتوردیزل , توربوشارژ , .Waste-Gate , آلودگی دودسیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007947,
author = {قاضی خانی, محسن and داورپناه صفدرآبادی, مجید and اشرف, احمد},
title = {بررسی تاثیر بازه عملکرد دریچه میان بر بر نشر دوده در موتورهای دیزل پر خوران},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تبریز},
year = {2007},
month = {July},
issn = {1029-8568},
keywords = {واژه های کلیدی:موتوردیزل ، توربوشارژ ، .Waste-Gate ، آلودگی دودسیاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر بازه عملکرد دریچه میان بر بر نشر دوده در موتورهای دیزل پر خوران
%A قاضی خانی, محسن
%A داورپناه صفدرآبادی, مجید
%A اشرف, احمد
%J دانشکده فنی دانشگاه تبریز
%@ 1029-8568
%D 2007

[Download]