دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (21), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (75-87)

عنوان : ( بررسی تأثیر بازگشت‌ناپذیریهای انباره اگزوز بر شدت صدای خروجی از اگزوز، در موتورهای دیزل )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , محمدصدیق شهاب احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجزیه و تحلیل اگزرژی در یک سیستم ابزار مناسبی است که با کمک آن می‌توان افت‌های ترمودینامیکی در یک فرآیند را با استفاده از قانون دوم ترمودینامیک محاسبه نمود. در این تحقیق با تحلیل اگزرژی در انباره اگزوز موتور احتراق داخلی OM314، مقادیر بازگشت‌ناپذیری های ناشی از انتقال حرارت انباره به محیط ، بازگشت‌ناپذیری داخل انباره اگزوز و بازگشت‌ناپذیری کلی در شرایط کارکرد مختلف موتوراندازه گیری و محاسبه شده است. همزمان، دسی بل صدای خروجی از اگزوزاندازه گیری شده وتلاش شده است تا ارتباط بین شدت صدای خروجی از اگزوز موتور و مقادیر بازگشت‌ناپذیر‌یها مشخص شوند. نتایج نشان می‌دهند که تقریبا باسه برابر شدنِ بازگشت‌ناپذیریهای انباره اگزوز،دسی بل صدای اگزوز فقط ده درصد افزایش یافته است و بازگشت ناپذیری بعلت انتقال حرارت بیشترین سهم را در بازگشت ناپذیری کل انباره اگزوزدارد.بهمین دلیل برای کاهش صدای اگزوز از دیدگاه قانون دوم بهترین روش سرد کردن انباره اگزوز پیشنهاد می شود.نتایج همچنین نشان میدهند دسی بل صدای اگزوز عمدتاً تابع سرعت موتوراست.

کلمات کلیدی

, موتورهای احتراق داخلی, بازگشت ناپذیری دراگزوز, اگزرژی, موازنه اگزرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007976,
author = {قاضی خانی, محسن and شهاب احمدی, محمدصدیق},
title = {بررسی تأثیر بازگشت‌ناپذیریهای انباره اگزوز بر شدت صدای خروجی از اگزوز، در موتورهای دیزل},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2009},
volume = {21},
number = {1},
month = {September},
issn = {1028-3080},
pages = {75--87},
numpages = {12},
keywords = {موتورهای احتراق داخلی، بازگشت ناپذیری دراگزوز، اگزرژی، موازنه اگزرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر بازگشت‌ناپذیریهای انباره اگزوز بر شدت صدای خروجی از اگزوز، در موتورهای دیزل
%A قاضی خانی, محسن
%A شهاب احمدی, محمدصدیق
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2009

[Download]