تحقیقات موتور, دوره (5), شماره (12), سال (2008-11) , صفحات (45-53)

عنوان : ( مقایسه مقدار نفوذ سوخت موتور دیزل پر خوران محدود1 و موتور تنفس طبیعیOM314 کامیونت خاورLP608 در شرایط بار جاده )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , یاسر کاشی طرقی , سیدسعید سزاوارسیدی , سیدعلی موسوی شایق , سیدعلیرضا دربندی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده یکی از روشهای کاهش آلودگی دود سیاه در موتور های دیزل تنفس طبیعی تبدیل موتور تنفس طبیعی به موتور پرخوران محدود است[1]. به طوری که مقدار نفوذ سوخت در این موتور به علت افزایش فشار سیلندر در مقایسه با تنفس طبیعی کاهش می یابد. هدف از این پژوهش, یافتن مقدار کاهش نفوذ سوخت در سیلندر در اثر پرخوران فشار محدود در شرایط واقعی عملکرد موتور OM314 و نیز بررسی اثر افزایش فشارتزریق سوخت بر مقدار آلاینده دود سیاه در موتورپرخوران OM314 می باشد. لذا، ابتدا شرایط واقعی استفاده از موتور تنفس طبیعی OM314 با استفاده از نتایج حاصل از آزمون جاده کامیونت خاور به دست آمده است. پس از آزمون جاده, موتور تنفس طبیعی و پرخوران محدود OM314 در گشتاور و سرعت موتور در جاده- بر روی بستر تست آزمایش شده اند. سپس با استفاده از رابطه دنت[2] یک پارامتر جدید به نام نسبت نفوذ سوخت تعریف شده است و با استفاده از این پارامتر, تغییر مقدار نفوذ سوخت در سیلندر در موتور تنفس طبیعی و پرخوران محدود در شرایط بار جاده محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهند که با افزایش دمای منیفولد ورودی, نسبت نفوذ سوخت تغییر نمی یابد اما با افزایش فشار منیفولد ورودی نسبت نفوذ سوخت کاهش یافته است. نتایج تئوری نشان می دهند, با افزایش فشار نسبی منیفولد ورودی سیلندر به میزان2 / . بار در حالت پرخوران محدود, فشار تزریق سوخت به میزان 50 بار جهت جبران کاهش نفوذ سوخت در موتور پرخوران محدود بایستی افزایش یابد. نتایج حاصل از آزمون سیزده حالت ECE-R49 نشان می دهند که با افزایش 50 بار در فشار تزریق موتور پرخوران محدود, آلاینده دود سیاه 16% کاهش یافته است

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: موتور دیزل , پرخوران محدود , مانیفولد ورودی , نفوذ سوخت , توان بار جاده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007980,
author = {قاضی خانی, محسن and کاشی طرقی, یاسر and سزاوارسیدی, سیدسعید and موسوی شایق, سیدعلی and دربندی زاده, سیدعلیرضا},
title = {مقایسه مقدار نفوذ سوخت موتور دیزل پر خوران محدود1 و موتور تنفس طبیعیOM314 کامیونت خاورLP608 در شرایط بار جاده},
journal = {تحقیقات موتور},
year = {2008},
volume = {5},
number = {12},
month = {November},
issn = {1735-5214},
pages = {45--53},
numpages = {8},
keywords = {واژه های کلیدی: موتور دیزل ، پرخوران محدود ، مانیفولد ورودی ، نفوذ سوخت ، توان بار جاده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مقدار نفوذ سوخت موتور دیزل پر خوران محدود1 و موتور تنفس طبیعیOM314 کامیونت خاورLP608 در شرایط بار جاده
%A قاضی خانی, محسن
%A کاشی طرقی, یاسر
%A سزاوارسیدی, سیدسعید
%A موسوی شایق, سیدعلی
%A دربندی زاده, سیدعلیرضا
%J تحقیقات موتور
%@ 1735-5214
%D 2008

[Download]