پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3)

عنوان : ( اثر کاربرد کود های بیولوژیک بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L) )

نویسندگان: سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر کاربرد کود های بیولوژیک بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L)

کلمات کلیدی

, ازتوباکتر, آزوسپیریلوم, میکوریزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007998,
author = {خرم دل, سرور and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and قربانی, رضا},
title = {اثر کاربرد کود های بیولوژیک بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
keywords = {ازتوباکتر، آزوسپیریلوم، میکوریزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کاربرد کود های بیولوژیک بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L)
%A خرم دل, سرور
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A قربانی, رضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]