علوم دانشگاه تهران, دوره (33), شماره (4), سال (2008-2) , صفحات (19-26)

عنوان : ( بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arietinum L.). )

نویسندگان: محمد کافی , علی گنجعلی , فروغ عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arientinum L.) آبسیزیک اسید (ABA) یک هورمون تنشی است که در سازگاری‌های گیاه به محیط های تحت تنش، دارای نقش‌های متفاوتی است. افزایش ABA بافت برگ، خروج آب از گیاه را از طریق بستن روزنه‌ها کاهش می‌دهد. به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر تغییرات ABA بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای نخود، آزمایشی در شرایط گلخانه انجام گرفت. سه ژنوتیپ مقاوم شامل ICCV93040، MCC13 و MCC10و دو ژنوتیپ حساس به خشکی شامل MCC120و MCC180در دو شرایط تنش خشکی و رطوبت کافی در لوله های پلاستیکی (cm12 × 50) حاوی شن شسته شده رشد نمودند و از محلول غذایی هوگلند برای تغذیه گیاهان استفاده ‌شد. میزان رطوبت شن، در تیمار شاهد در حد ظرفیت زراعی و در تیمار تنش 25% ظرفیت زراعی بود. غلظت ABA بافت برگ توسط دستگاه HPLC تعیین شد. تنش خشکی تأثیر معنی‌داری بر غلظت ABA بافت برگ داشت و با افزایش مدت زمان قرارگیری گیاه در معرض تنش تا زمان گل‌دهی غلظت ABA افزایش و پس از آن به دلیل پیر شدن برگها غلظت ABA کاهش یافت. ژنوتیپ‌های مورد بررسی از نظر تجمع ABA و مقاومت روزنه‌ای تفاوت نشان دادند. بیشترین و کمترین تجمع ABA به ترتیب در ژنوتیپ مقاوم به خشکی MCC13 و ژنوتیپ حساس به خشکی MCC120 با مقادیر(fw) 1-ngg 29 و 3 مشاهده شد که یک اختلاف 10 برابری است. تنش خشکی مقاومت روزنه‌ای برگ را در ژنوتیپ‌های مقاوم و حساس به خشکی هر دو نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. اما در هر دو تیمار مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌های مقاوم بیش از ژنوتیپ‌های حساس بود. همبستگی معنی‌دار و مثبتی بین غلظت ABA و مقاومت روزنه‌ای برگ در شرایط تنش خشکی مشاهده شد (87/0 = r) اما در شرایط رطوبت کافی رابطه فوق معنی‌دار نبود (21/0 = r).

کلمات کلیدی

, آبسیزیک اسید, تنش خشکی, مقاومت روزانه‌ای, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008015,
author = {کافی, محمد and گنجعلی, علی and فروغ عباسی},
title = {بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arietinum L.).},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2008},
volume = {33},
number = {4},
month = {February},
issn = {1016-1058},
pages = {19--26},
numpages = {7},
keywords = {آبسیزیک اسید، تنش خشکی، مقاومت روزانه‌ای، نخود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arietinum L.).
%A کافی, محمد
%A گنجعلی, علی
%A فروغ عباسی
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2008

[Download]