اولین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2008-11-12

عنوان : ( مطالعه خصوصیات جوانه زنی و قوه نامیه بذر تعدادی از توده های بومی زیره سبز خراسان تحت تاثیر تاریخ کاشت )

نویسندگان: سرور خرم دل , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تاریخ کاشت بر قوه نامیه بذر زیره سبز

کلمات کلیدی

, زیره سبز, تاریخ کاشت, جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008047,
author = {خرم دل, سرور and نظامی, احمد},
title = {مطالعه خصوصیات جوانه زنی و قوه نامیه بذر تعدادی از توده های بومی زیره سبز خراسان تحت تاثیر تاریخ کاشت},
booktitle = {اولین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران},
year = {2008},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {زیره سبز، تاریخ کاشت، جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه خصوصیات جوانه زنی و قوه نامیه بذر تعدادی از توده های بومی زیره سبز خراسان تحت تاثیر تاریخ کاشت
%A خرم دل, سرور
%A نظامی, احمد
%J اولین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
%D 2008

[Download]