هشتمین سیمینار معادلات دیفرانسیل , 2008-07-19

Title : ( Effect of nonlinear damping on pendulum )

Authors: Zahra Afsharnejad ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

In this paper we cosider the effect of nonlinear damping on the nonlinear pedulum. Also we look at the effect of forced on the pedulum and check thje chaos for the pedulum

Keywords

, pendulum, damping, nonlinear , melnikov theory , periodic orbit, chaos
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008088,
author = {Afsharnejad, Zahra},
title = {Effect of nonlinear damping on pendulum},
booktitle = {هشتمین سیمینار معادلات دیفرانسیل},
year = {2008},
location = {اصفهان, IRAN},
keywords = {pendulum-damping-nonlinear -melnikov theory - periodic orbit- chaos},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Effect of nonlinear damping on pendulum
%A Afsharnejad, Zahra
%J هشتمین سیمینار معادلات دیفرانسیل
%D 2008

[Download]