سومین همایش گیاهان دارویی , 2007-10-24

عنوان : ( خالص سازی فراکشن ایمونومودولاتور سیر با استفاده از HPLC )

نویسندگان: طوبی غضنفری , رویا یارایی , احمد آسوده , مژگان کاردر , طیبه رجبیان , سفیه صوفیان , زهیر محمد حسن , حسین نادری منش , داوود جمالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خواص دارویی گوناگونی برای سیر و ترکیبات جداشده از آن گزارش شده است. مطالعات ما وسایرین نشاهندهنده تاثیر سیر بر پاسخ سیستم های ایمنی می باشد. در مطالعات قبلی مانشان دادیم که خواص ایمونومودولاتوری سیر مربوط به ماده موثره است که در فراکشن R10جداشده است. در این تحقیق به هدف تخلیص ماده ایمونومودولاتور مورد نظر از روش HPLC استفاده شد. عصاره خام آبی سیر همدان تهیه گردید. به منظور کروماتوگرافی فاز معکوس HPLC روی ستونC8 استفاده شد. برای تعیین وزن مولکولی به روش SDS_PAGE استفاده شد. در HPLC فاز معکوس 6 فراکشن جمع آوری شدو فراکش های 1 و 3 دارای وزن مولکولی 12 کیلودالتون در SDS_PAGE بودند. دو فراکشن مذبور به نظر می رسد که دو ایزوتیب یک پروتئین12 کیلودالتون تعدیل کننده سیستم ایمنی هستند.

کلمات کلیدی

, سیر, ایمونومودولاتور, HPLC پروتئین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008090,
author = {طوبی غضنفری and رویا یارایی and آسوده, احمد and مژگان کاردر and طیبه رجبیان and سفیه صوفیان and زهیر محمد حسن and حسین نادری منش and داوود جمالی},
title = {خالص سازی فراکشن ایمونومودولاتور سیر با استفاده از HPLC},
booktitle = {سومین همایش گیاهان دارویی},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیر، ایمونومودولاتور، HPLC پروتئین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خالص سازی فراکشن ایمونومودولاتور سیر با استفاده از HPLC
%A طوبی غضنفری
%A رویا یارایی
%A آسوده, احمد
%A مژگان کاردر
%A طیبه رجبیان
%A سفیه صوفیان
%A زهیر محمد حسن
%A حسین نادری منش
%A داوود جمالی
%J سومین همایش گیاهان دارویی
%D 2007

[Download]