دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی , 2008-01-29

عنوان : ( مهار رگ زایی با پپتید ضد میکروبی بروینین-R2 )

نویسندگان: احمد آسوده , کامران منصوری , منوچهر میرشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پپتید های ضد میکروبی، طیفی از پپتید های کاتیونی هستند که در سیستم دفاع اولیه جانداران نقش دارند.در این تحقیق پپتیدBrevinin-2R جدا شده از ترشحات پوستیRana ridibunda ،اثرات مهار رگ زایی آن به صورت In Vitro بر روی سلول های آندوتلیان مغز قرمز استخوان انسان(HBMECs ) بررسی شد. نتایج نشان داد که پپتید Brevinin-2R درغلظتg/mlµ10 با القاء آپوپتوز سبب می شود که دانسیته مهاجرت سلول های آندوتلیال تیمار شده با پپتید کاهش یافته و از فرایند لوله زای سلول ها جلوگیری به عمل آید. این بررسی نشان داد که می توان با الهام از پپتیدهای ضد میکروبی مانند پپتیدBrevinin-2R می توان گام های برای مهار رگ زایی و درمان سرطان برداشت.

کلمات کلیدی

, پپتیدهای ضد میکروبی, مهار رگ زایی, بروینین- R2, مر گ بر نامه ریزی شده سلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008092,
author = {آسوده, احمد and کامران منصوری and منوچهر میرشاهی},
title = {مهار رگ زایی با پپتید ضد میکروبی بروینین-R2},
booktitle = {دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {پپتیدهای ضد میکروبی، مهار رگ زایی، بروینین- R2، مر گ بر نامه ریزی شده سلول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مهار رگ زایی با پپتید ضد میکروبی بروینین-R2
%A آسوده, احمد
%A کامران منصوری
%A منوچهر میرشاهی
%J دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی
%D 2008

[Download]