همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2008-03-04

عنوان : ( اثر توالی تمرین بر انتقال جانبی سرویسکوتاه بدمینتون )

نویسندگان: جواد فولادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: بررسی تاثیر توالی تمرین بر انتقال جانبی سرویس کوتاه بدمینتون. روش: جامعه آماری شامل دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند که واحد تربیت بدنی عمومی2 را انتخاب کرده بودند(300 نفر).نمونه آماری این پژوهش را 96 نفر از دانشجویان دختر راست دست و مبتدی در رشته ورزشی بدمینتون با میانگین سنی 47/1± 19/22 تشکیل می دادند که پس از شرکت در پیش آزمون (آزمون سرویس کوتاه فاکس و اسکات )به صورت تصادفی در شش گروه تمرینی و کنترل جایگزین شدند. پس از طی مرحله اکتساب (شامل 10 جلسه تمرینی و هر جلسه شامل 120 کوشش تمرینی مطابق با برنامه تمرینی گروه) شرکت کنندگان در پس آزمون (مشابه پیش آزمون)و سپس آزمون انتقال(آزمون سرویس بلند فاکس و اسکات) شرکت و داده ها جمع آوری شد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که اختلاف میانگین نمرات گروه های شش گانه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون معنی دار است. همچنین بین روش های مختلف توالی تمرین بر انتقال این مهارت به دست برتر و غیر برتر تفاوت معنی داری وجود دارد بطوریکه گروه تمرینی ترکیبی بیشترین و گروه تمرینی دست برتر – غیر برتر کمترین میزان انتقال تکلیف به دست برتررا نشان دادند در انتقال این تکلیف به دست غیر برتر در بین گروه های تمرینی گروه تمرینی ترکیبی بیشترین و گروه تمرینی دست غیربرتر- برتر کمترین میزان انتقال تکلیف را نشان دادند. همچنین نتایج مرحله انتقال نشان داد که انتقال تکلیف سرویس بلند بدمینتون به دست برتر و غیربرتر به طور معنی داری رخ داده است، بطوریکه گروه تمرینی ترکیبی بالاترین میزان انتقال به دست برتر و غیر برتر و گروه تمرینی دست برتر- غیر برتر کمترین میزان انتقال تکلیف به دست برتر و گروه تمرینی غیر –برتر کمترین میزان انتقال تکلیف به دست غیربرتر را نشان دادند. همچنین نتایج نشان داد که میزان کل انتقال از دست برتر به غیر برتر هم در مرحله یاداری فوری و هم انتقال بالاتر بوده است. نتیجه گیری: این تحقیق به اصل انتقال دو سویه در یادگیری به عنوان یک بحث جامع و قابل تعمق تاکید می کند و علاوه بر اطمینان از بروز انتقال دو سویه بیان می کند آرایش های گوناگون تمرین می تواند بر میزان انتقال دوسویه موثر باشد به طوریکه می توان به منظور انتقال دو جانبه موثرتر، از روش تمرین ترکیبی (توالی اجرای تکلیف با هر دست) استفاده کرد. با توجه به تفاوت های مشاهده شده بین روش های مختلف توالی تمرین (توالی تمرین تکلیف ملاک با دست ها) با تاکید بر چگونگی توالی و ترتیب آموزش آنها (آموزش صحیح) می توان سبب افزایش کارایی،صرفه جویی زمانی،صرفه جویی انرژی و اثر بخشی بیشتر شد.

کلمات کلیدی

, انتقال جانبی, توالی تمرین, سرویس کوتاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008108,
author = {فولادیان, جواد},
title = {اثر توالی تمرین بر انتقال جانبی سرویسکوتاه بدمینتون},
booktitle = {همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2008},
location = {کیش, ايران},
keywords = {انتقال جانبی- توالی تمرین-سرویس کوتاه بدمینتون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر توالی تمرین بر انتقال جانبی سرویسکوتاه بدمینتون
%A فولادیان, جواد
%J همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2008

[Download]