دومین همایش علوم علف‌های هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( بررسی اثر مصرف نیتروزن و علفکش بر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره )

نویسندگان: نرگس پورطوسی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی پارسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات مدیریت‌های مختلف شامل مقادیر و زمان‌های مختلف کاربرد کود نیتروژن و نیز علف کش بر الگوی پراکنش مکانی بذور سلمه تره، آزمایشی در سال 1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد که در آن 8 قطعه زمین برای طرح کود وعلفکش با تیمارهای: 1و2: توزیع25 کیلوگرم در هکتار نیتروژن هنگام کاشت (با کاربرد علفکش) و( بدون کاربرد علفکش)، 3و4: توزیع 25 کیلوگرم در هکتار نیتروژن هنگام کاشت و مرحله شش برگی(با کاربرد علفکش) و (بدون کاربرد علفکش)، 5و6: توزیع 120 کیلوگرم در هکتار نیتروژن هنگام کاشت (با کاربرد علفکش) و(بدون کاربرد علفکش)، 7و8: توزیع 120 کیلوگرم در هکتارنیتروژن هنگام کاشت و مرحله شش برگی (با کاربرد علفکش)و (بدون کاربرد علفکش) در نظر گرفته شد. در تمامی مراحل نمونه برداری درصد نقاط عاری از بذر صفر وکابرد علف کش در کاهش بانک بذر موثر بود. در کل تیمارها دامنه تاثیر بین 88/0 تا 12/45 متر نوسان داشت. بذور سلمه از مناطقی با تراکم بسیار بالا تا مناطقی با تراکم پایین متغییر بود و به صورت ساختار لکه ای در دو نمونه برداری ظاهر شد. گرچه مدیریت کود نیتروژن در کاهش بانک بذر موثر نبود ولی کاربرد علفکش در تخریب ساختار لکه‌ها و کاهش تراکم بذورتاثیر داشت.

کلمات کلیدی

, مدیریت مکانی علف‌های هرز, دامنه تاثیر, لکه‌های بانک بذر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008113,
author = {پورطوسی, نرگس and راشدمحصل, محمدحسن and پارسا, مهدی},
title = {بررسی اثر مصرف نیتروزن و علفکش بر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره},
booktitle = {دومین همایش علوم علف‌های هرز ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدیریت مکانی علف‌های هرز، دامنه تاثیر، لکه‌های بانک بذر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر مصرف نیتروزن و علفکش بر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره
%A پورطوسی, نرگس
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A پارسا, مهدی
%J دومین همایش علوم علف‌های هرز ایران
%D 2008

[Download]