اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , 2007-12-04

عنوان : ( ارز یابی اثرات جنس بسته و شرایط اتمسفر اصلاح شده بر روی خصوصیات فیزیکو شیمیائی پسته )

نویسندگان: ناصر صداقت , معصومه راعی , هاشم پورآذرنگ , ندا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسته نه تنها یکی از منابع مهم ارزآور کشور محسوب می شود، بلکه به دلیل خصوصیات بالقوه ای که از نظر سازگاری با شرایط نامساعد محیطی از جمله شوری، آب، خاک و نیز مقاومت در برابر خشکی و کم آبی دارد، بعنوان مهمترین محصول اقتصادی برای بسیاری از مناطق کویری و خشک قابل توصیه است. در این پژوهش از جنس های مختلف بسته فیلم مرکب 5 لایه، پلی پروپیلن اصلاح شده و پلاستیک متالیزه استفاده شد. گازهای مورد بررسی شامل CO2,N2، خلأ و هوای معمولی و دمای موردنظر c20 و c40 انتخاب گردید. نمونه ها در فواصل زمانی تعریف شده آزمون شده و سپس نتایج بدست آمده آنالیز آماری شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهد بسته بندی پسته در فیلم متالیزه و فیلم 5 لایه با گاز CO2,N2 و خلأ می تواند سبب حفظ کیفیت بیشتر پسته شده و زمان نگهداری را طولانی تر کند. همچنین دمای 40 درجه نسبت به 20 درجه توانسته خصوصیات کیفی پسته را بهتر حفظ کند.

کلمات کلیدی

, پسته, بسته بندی, جنس بسته, زمان نگهداری, خصوصیات کیفی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008126,
author = {صداقت, ناصر and معصومه راعی and پورآذرنگ, هاشم and ندا هاشمی},
title = {ارز یابی اثرات جنس بسته و شرایط اتمسفر اصلاح شده بر روی خصوصیات فیزیکو شیمیائی پسته},
booktitle = {اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پسته، بسته بندی، جنس بسته، زمان نگهداری، خصوصیات کیفی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارز یابی اثرات جنس بسته و شرایط اتمسفر اصلاح شده بر روی خصوصیات فیزیکو شیمیائی پسته
%A صداقت, ناصر
%A معصومه راعی
%A پورآذرنگ, هاشم
%A ندا هاشمی
%J اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته
%D 2007

[Download]