تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2007-8) , صفحات (124-142)

عنوان : ( ارزیابی و طبقه بندی یبابان زایی با فنآوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی )

نویسندگان: مرتضی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیابان زایی، کاهش اکولوژیکی و بیولوژیکی زمین می باشد که ممکن است به صورت طبیعی و غیر طبیعی اتفاق بیافتد.

کلمات کلیدی

, بیابان زایی, سیستم اطلاعات جغرافیایی, سنجش از دور, عوامل طبیعی, عوامل انسانی, شوری و خشکسالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008127,
author = {اکبری, مرتضی},
title = {ارزیابی و طبقه بندی یبابان زایی با فنآوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی},
journal = {تحقیقات مرتع و بیابان ایران},
year = {2007},
volume = {14},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-0875},
pages = {124--142},
numpages = {18},
keywords = {بیابان زایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور، عوامل طبیعی، عوامل انسانی، شوری و خشکسالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی و طبقه بندی یبابان زایی با فنآوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
%A اکبری, مرتضی
%J تحقیقات مرتع و بیابان ایران
%@ 1735-0875
%D 2007

[Download]