پژوهش در علوم ورزشی, شماره (20), سال (2008-10) , صفحات (173-186)

عنوان : ( تأثیر نقطه مرجع بر اجرا و یادگیری الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست )

نویسندگان: مهدی سهرابی , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهدی روحی تربتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر نقطه مرجع بر اجرا و یادگیری الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست می باشد. اجرا و نیز یادگیری الگوهای هماهنگی نامتقارن دو دست به دلیل تمایل دست ها به انجام حرکات فضایی و زمانی مشابه دشوار است. یکی از روش هایی که برای اجرا و آموزش الگوهای هماهنگی پیشنهاد شده روش نقطه مرجع است. در این تحقیق سعی شده است نقطه مرجع به شیوه ای عینی که قابل کاربرد در محیط های واقعی آموزشی باشد، ارائه گردد. بدین منظور یک گروه شامل 15 نفر از دانشجویان راست دست دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه فردوسی بطور داوطلبانه شرکت کردند. طرح تحقیق شبه ـ تجربی و شامل سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و آزمون یادداری بود. تکلیف مورد نظر حرکت آونگی با دست راست در صفحه سهمی و حرکت دورانی با دست چپ در جهت عقربه های ساعت و در صفحه افقی بود. از آزمودنی ها ابتدا پیش آزمون به عمل آمد، بعد از دو روز تمرین پس آزمون و با دو روز فاصله از پس آزمون، آزمون یادداری اجرا شد. نتایج نشان داد که آزمون t همبسته بین پیش آزمون و پس آزمون معنی دار است (05/0 > P). همچنین آزمون t همبسته بین پیش آزمون و آزمون یادداری معنی دار نمی باشد (05/0 < P). این نتایج نشان می دهد که نقطه مرجع روشی مناسب برای اجرا و یادگیری الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست محسوب می شود.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: نقطه مرجع, هماهنگی نامتقارن دو دست, یادگیری, اجرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008137,
author = {سهرابی, مهدی and عطارزاده حسینی, سیدرضا and روحی تربتی, مهدی},
title = {تأثیر نقطه مرجع بر اجرا و یادگیری الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست},
journal = {پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2008},
number = {20},
month = {October},
issn = {1735-7314},
pages = {173--186},
numpages = {13},
keywords = {واژه های کلیدی: نقطه مرجع، هماهنگی نامتقارن دو دست، یادگیری، اجرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر نقطه مرجع بر اجرا و یادگیری الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست
%A سهرابی, مهدی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A روحی تربتی, مهدی
%J پژوهش در علوم ورزشی
%@ 1735-7314
%D 2008

[Download]