پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (343-352)

عنوان : ( ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه )

نویسندگان: هما عزیزی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش تحمل به سرمای 14 رقم گندم در شرایط مزرعه مورد مطالعه قرار گرفت. ارقام آنزا، بزوستایا، پیشتاز، توس، زاگرس، زرین، شهریار، فلات، قدس، گلنسون، مارون، نوید، نیک‌نژاد و ام ـ وی ـ17 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در پاییز سال زراعی 84-1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد کشت شدند.کاشت بر روی ردیف‌های 5 متری و با تراکم 400 بوته در متر مربع انجام گرفت. مرحله رشدی گیاه و عدد کلروفیل‌متر قبل از سرمای زمستان، درصد بقاء زمستانه و ارتفاع بوته، اجزاء عملکرد و عملکرد دانه نیز در پایان فصل رشد اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که در شرایط مزرعه با وجود سرمای نسبتاً شدید (oC2/9-) اغلب ارقام قادر به تحمل شرایط زمستان سال آزمایش بودند و تنها ارقام زاگرس و مارون به ترتیب با 3/93 و 3/73 درصد بقاء، متحمل خسارت زمستانه شدند. رقم توس بیشترین عملکرد دانه و زاگرس و مارون کمترین عملکرد را داشتند. عملکرد دانه با تعداد سنبلچه در سنبله (***85/0=r) و وزن هزار دانه (***85/0=r) همبستگی مثبت و معنی‌داری داشت. نتایج نشان داد که رقم گلنسون بیشترین و مارون کمترین میزان تحمل به سرما را دارا بودند.

کلمات کلیدی

, بقاء زمستانه, تحمل به سرما, عملکرد, اجزای عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008162,
author = {عزیزی, هما and نظامی, احمد and خزاعی, حمیدرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {343--352},
numpages = {9},
keywords = {بقاء زمستانه، تحمل به سرما، عملکرد، اجزای عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه
%A عزیزی, هما
%A نظامی, احمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]