پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (433-441)

عنوان : ( بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت )

نویسندگان: پریسا محمودی , علیرضا کوچکی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اثر برگزدایی بر عملکرد و خصوصیات رشدی ذرت مورد مطالعه قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, زمان برگ زدایی, شدت برگ زدایی, عملکرد ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008163,
author = {محمودی, پریسا and کوچکی, علیرضا and نظامی, احمد and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {433--441},
numpages = {8},
keywords = {زمان برگ زدایی، شدت برگ زدایی، عملکرد ذرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت
%A محمودی, پریسا
%A کوچکی, علیرضا
%A نظامی, احمد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]